Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Το περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου προστατεύεται από τους ελληνικού και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση  μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου παρά μόνο με την έγγραφη έγκριση του εκάστοτε πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Η χρήση του ιστοχώρου αυτού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.


Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη / χρήστη επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της εταιρίας μας ή όχι.


Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιημένος /συμπληρωμένος ισχύει). Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.


Tα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα της Inspiration, θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας αυτής.


Η εταιρία μας, δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Inspiration προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.

 

Αρχή